ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримталж буй бодлого

УИХ-ын 52 дугаар тогтоолыг үндэслэн Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24 өдрийн 64 тоот тогтоолоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар шинээр байгуулагдсан.УИХ-ын 52 дугаар тогтоолыг үндэслэн Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24 өдрийн 64 тоот тогтоолоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар шинээр байгуулагдсан.Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар шаардлагатай судалгааг тогтмол явуулж үр дүнг нийтэд мэдээлэх,  ЖДҮ-ийг санхүүгийн талаар дэмжих, тэдгээрийн өөрийн хөрөнгийн хангалалттай байдлыг сайжруулах,  Гадаад орны ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох мэдээлэлээр хангах, солилцох зэрэг үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэгтэй.